Försäkringar och Skydd

Main Content

CDW (collision damage waiver) försäkring

CDW-försäkringen är den viktigaste av de försäkringar som ingår i ett hyrbilsförsäkringspaket. Den fritar föraren från kostnader om skada skett på hyrbilen under hyrestiden. I de flesta länderna och hos de flesta leverantörerna finns det i samband med skada på bilen ett självriskbelopp som föraren måste stå för. I dessa fall kan man teckna ytterligare en försäkring som återbetalar självriskkostnaden (se nedan under rubriken självriskåterbetalning). Detta belopp varierar beroende på land, typ av bilgrupp och hyrestidens längd. Aktuellt självriskbelopp för din kunds bilhyra anges på den vouchern kunden erhåller från oss.

Även om din hyrbil är täckt av en CDW-försäkring så finns det ett antal typer av enskilda skador som inte omfattas av försäkringen. Dessa är skador på bilens underrede (enligt hyrbilsleverantörens definition), koppling, bilklädsel, fönsterrutor. De gäller inte heller om skada förorsakats av rattfylleri eller körning under påverkan av droger, vårdslös körning (enligt hyrbilsleverantörens definition), force majeure-incidenter, eller om bilen framförts på grusvägar, eller om man lämnat bilnycklarna obevakade.
 

Vidare täcks inte heller skador på däcken eller reparationer p g a punktering, och direkta eller indirekta kostnader i samband med den typen av reparationer. Observera att enligt EU-förordningen är det inte obligatoriskt med reservdäck i bilen, utan snarare att det ska finnas ett tillfälligt reparationskit som kan användas tills man kan byta däcket.
 

En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att föraren vid ett skadetillfälle omedelbart underrättar den lokala polisen och billeverantören, och tillhandahåller den avtalsenliga dokumentation som krävs som underlag. Vilken dokumentation som ska tillhandahållas framgår av hyresavtalet med uthyraren i varje enskilt fall.


TP (theft protection) försäkring

Stöldskyddsförsäkring täcker förarens kostnader i samband med stöld av bilen eller delar av den. I de flesta länderna och hos de flesta leverantörerna finns även här ett självriskbelopp.
I dessa fall kan man teckna ytterligare en försäkring som återbetalar självriskkostnaden (se nedan under rubriken självriskåterbetalning). Detta belopp varierar beroende på land, typ av bilgrupp och hyrestidens längd. Aktuellt självriskbelopp för din kunds bilhyra anges på den vouchern kunden erhåller från oss.


Super CDW och Super TP försäkring

Om din kunds hyrbil är täckt av dessa typer av försäkringar så gäller dessa utan, eller med reducerad, självrisk. Dock kan vissa hyrbilsföretag i dessa fall debitera en administrationsavgift till leverantören). I vissa länder ingår dessa försäkringar redan i hyrbilspriset.
 

Även om din hyrbil är täckt av en CDW-försäkring så finns det ett antal typer av enskilda skador som inte omfattas av försäkringen. Dessa är skador på bilens underrede (enligt hyrbilsleverantörens definition), koppling, bilklädsel, fönsterrutor. De gäller inte heller om skada förorsakats av rattfylleri eller körning under påverkan av droger, vårdslös körning (enligt hyrbilsleverantörens definition), force majeure-incidenter, eller om bilen framförts på grusvägar, eller om man lämnat bilnycklarna obevakade.
 

Vidare täcks inte heller skador på däcken eller reparationer p g a punktering, och direkta eller indirekta kostnader i samband med den typen av reparationer. Observera att enligt EU-förordningen är det inte obligatoriskt med reservdäck i bilen, utan snarare att det ska finnas ett tillfälligt reparations kit som kan användas tills man kan byta däcket.
 

En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att föraren vid ett skadetillfälle omedelbart underrättar den lokala polisen och billeverantören, och tillhandahåller den avtalsenliga dokumentation som krävs som underlag. Vilken dokumentation som ska tillhandahållas framgår av hyresavtalet med uthyraren i varje enskilt fall.


Tredjepartsförsäkring

I de flesta länder, med undantag för de nordamerikanska länderna, är denna försäkring obligatorisk och ingår därför inom ramen för CDW-försäkring i enlighet med respektive lands lagar.
 

I Nordamerika, ger den tredjepartsförsäkringen (dvs ansvar för skada på egendom/personlig skada av en tredje part) som vanligtvis ingår i hyrbilspriset endast minimal täckning till föraren eller eventuell extraförare. Därför erbjuder olika billeverantörer en utökning av försäkringsskyddet, upp till en miljon US dollar per skadetillfälle och hyresperiod.
Denna utökning, kallad SLI (Supplement Liability Insurance) eller EP (Extended protection) - ingår i din kunds voucher.
Denna försäkring täcker dock inte i något fall några personskador på föraren eller passagerarna av hyrbilen.



Personlig olycksfallsförsäkring

Sjukförsäkring eller personlig olycksfallsförsäkring ingår ej i någon hyrbilsprodukt.
Vi rekommenderar starkt att er kund skaffar sig en separat reseförsäkring eller motsvarande försäkringsskydd i sin hemförsäkring för dessa eventualiteter.

 

Självriskåterbetalning

Detta skydd kan köpas genom Holiday Drive. Denna försäkring utgör inte per definition en självriskeliminering, utan snarare ett skydd som ger en retroaktiv full återbetalning av självrisk, som kan ha debiterats av hyrbilsleverantör, upp till USD 2.000.-, inklusive eventuella administrativa avgifter. Observera att detta skydd köps i förväg av Holiday Drive, separat från de transaktioner som rör själva bilhyran. I händelse av att du köpt detta skydd i förväg av Holiday Drive, är det viktigt att tacka nej till motsvarande skydd som kan tänkas erbjudas av hyrbilsleverantören.
 

Detta skydd är giltig så länge föraren följt villkoren i hyreskontraktet och biluthyrarens försäkringsvillkor. Förutom självrisk täcker detta skydd kostnader för reparation av skador på fönsterrutor och biltak så länge det understiger maxbeloppet på USD 2000.
 

Även om din hyrbil är täckt av ett självriskskydd så finns det ett antal typer av enskilda skador som inte omfattas av försäkringen.  De gäller inte om skada förorsakats av rattfylleri eller körning under påverkan av droger, vårdslös körning (enligt hyrbilsleverantörens definition), force majeure-incidenter, eller om bilen framförts på grusvägar, eller om man lämnat bilnycklarna obevakade.
 

Observera att enligt EU-förordningen är det inte obligatoriskt med reservdäck i bilen, utan snarare att det ska finnas ett tillfälligt reparations kit som kan användas tills man kan byta däcket.
 

En förutsättning för att skyddet ska gälla är att föraren vid skadetillfället omedelbart underrättar den lokala polisen och billeverantören, och tillhandahåller den avtalsenliga dokumentation som krävs som underlag. Vilken dokumentation som ska tillhandahållas framgår av hyresavtalet med uthyraren i varje enskilt fall.
 

För att ersättning ska erhållas måste föraren skicka en skriftlig anhållan till  [email protected].
 

Anhållan bör skickas in i enlighet med de instruktioner som anges i villkoren som utgör bilaga till hyresvouchern (kompletta självriskskyddsvillkor kan erhållas på vårt kontor på begäran) och måste innehålla följande dokument:
 

1. Kopia på kontokortsdebitering av deposition.
2. Kopia av hyreskontraktet.
3. Skaderapport från hyrbilsleverantören.
 

Efter erhållandet av all nödvändig dokumentation och efter kontroll av fordringens giltighet, får föraren full ersättning från försäkringsbolaget inom 21 arbetsdagar.
 

Om du som kund väljer att köpa till ett självriskskydd via oss, kom ihåg att i så fall tacka nej till leverantörens eventuella försök om att sälja självriskåterbetalningen igen på plats.

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för tips och uppdateringar